D-5-3-10_เอกสารสรุปการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้สื่อข่าวด้านเอดส์

รหัส D-5-3-10

ชื่อเรื่อง_เอกสารสรุปการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้สื่อข่าวด้านเอดส์

จัดโดย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะกรรมการองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ กองโรคเอดส์ กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 12-13 มกราคม พศ. 2539  ณ วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก