D-5-3-20_ราตรีประชาธิปไตย

รหัส D-5-3-20

ชื่อเรื่อง_ราตรีประชาธิปไตย ผลการประกวดข่าวทุจริตเชิงสืบสวนสอบสวนดีเด่น ประจำปี 2551

จัดโดย องค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย

วันที่ 17 ธันวาคม พศ. 2551