D-5-3-21_การสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รหัส D-5-3-21

ชื่อเรื่อง_การสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กับ สมาคมสื่อมวลชนอุบลราชธานี

วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2546 ณ โรงแรมลายทอง จ.อุบลราชธานี