D-5-3-22_รายงานการสัมมนา “ตั้งศูนย์ถ่วงสื่อ ถือกระแสทีวี”

รหัส  D-5-3-22

ชื่อเรื่อง_รายงานการสัมมนา "ตั้งศูนย์ถ่วงสื่อ ถือกระแสทีวี"

จัดโดย นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์  ชั้นปี 4 มหาวิทยาลัยโยนก

วันที่ 13 กันยายน 2549