D-5-3-23_เอกสารประกอบการประชุมการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำข่าวอย่างมืออาชีพ

รหัส D-5-3-23

ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบการประชุมการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำข่าวอย่างมืออาชีพ

หลักสูตร ภาคกลาง ภาคตะวันออก

จัดโดย สถาบันพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ เครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

วันที่ 16 มิุถุนายน พศ. 2549