D-5-3-24_เอกสารหมายเลข1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 2545

รหัส  D-5-3-24

ชื่อเรื่อง_เอกสารหมายเลข1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 2545

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักข่าวประชาธรรม

สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคเหนือแห่งประเทศไทย

23-25 สิงหาคม 2545 จ.เชียงใหม่