D-5-3-26_รายงานการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสฉลองวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก

รหัส D-5-3-26

ชื่อเรื่อง_รายงานการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสฉลองวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าวิทยุและโทรทัศน์ไทย เครือข่ายสิทธิเสรีภาพสื่อมวลชนในเอเซียอาคเนย์