D-5-3-29_เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Investigative Reporting Workshop For Thai Journalists

รหัส  D-5-3-29

ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Investigative Reporting Workshop For Thai Journalists

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันที่ 23-25 มิถุนายน 2543 ณ จุลดิสรีสอร์ทเขาใหญ่ จ. นครราชสีมา