D-5-4-43_เอกสารประกอบการสัมมนา สิทธิเสรีภาพในการเสนอข่าวของสื่อมวลชนกับกระบวนการยุติธรรม

รหัส D-5-4-43

ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบการสัมมนา สิทธิเสรีภาพในการเสนอข่าวของสื่อมวลชนกับกระบวนการยุติธรรม

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2545 ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย