D-5-4-37_เอกสารประกอบการปฐมนิเทศ โครงการศึกษาดูงานสำหรับอาจารย์สาขาหนังสือพิมพ์

รหัส D-5-4-37

ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบการปฐมนิเทศ โครงการศึกษาดูงานสำหรับอาจารย์สาขาหนังสือพิมพ์

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แ่ห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันอิศรา

วันที่ 22 เมษายน -11 พฤษภาคม 2550