D-5-4-36_ค่ายกระจ้บกระจาบพิราบน้อย รุ่นที่ 3

รหัส D-5-4-36

ชื่อเรื่อง_ค่ายกระจ้บกระจาบพิราบน้อย รุ่นที่ 3

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แ่ห่งประเทศไทย

วันที่ 16-19 ตุลาคม 2549