D-5-4-9_เอกสารประกอบการสัมมนาสิทธิเสรีภาพในการเสนอข่าวของสื่อมวลชนกับกระบวนการยุติธรรม

รหัส D-5-4-9

ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบการสัมมนาสิทธิเสรีภาพในการเสนอข่าวของสื่อมวลชนกับกระบวนการยุติธรรม

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2545 ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย