D-5-4-13_การปฐมนิเทศโครงการเสริมทักษะวิชาชีพหนังสือพิมพ์ รุ่นที่2

รหัส  D-5-4-13

ชื่อเรื่อง_การปฐมนิเทศโครงการเสริมทักษะวิชาชีพหนังสือพิมพ์ รุ่นที่2

จัดโดย คณะกรรมการความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ (กวช.)

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสมาคมหนังสือพิมพ์แ่ห่งประเทศไทย

ร่วมกับ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

วันที่ 22 ตุลาคม 2543 ณ สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา