D-5-4-19_บันทึกการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวอาวุโส

รหัส D-5-4-19

ชื่อเรื่อง_บันทึกการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวอาวุโส

ระหว่างวันที่ 15-24 พฤศจิกายน 2542

โดย เทียมใจ ทองเมือง