D-5-4-1_การสัมมนานักข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น

รหัส  D-5-4-1

ชื่อเรื่อง_การสัมมนานักข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันที่ 19-23 สิงหาคม 2541