D-5-4-8_การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนตในงานข่าว

รหัส D-5-4-8

ชื่อเรื่อง_การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เนตในงานข่าว

จัดโดย คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันที่ 19 ตุลาคม 2544