D-5-4-34_การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง สิทธิของนักข่าวภายใต้ พรบ.แรงงานฉบับใหม่

รหัส D-5-4-34

ชื่อเรื่อง_การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง สิทธิของนักข่าวภายใต้ พรบ.แรงงานฉบับใหม่

จัดโดย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย

วันที่ 11-12 กันยายน 2542 ณ วังยางพาร์ครีสอร์ท จ.สุพรรณบุรี