D-5-4-26_เอกสารประกอบการสัมมนา “กรอบความคิดในการจัดทำข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ”

รหัส D-5-4-26

ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบการสัมมนา "กรอบความคิดในการจัดทำข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ"

จัดโดย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2540