D-5-4-42_เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ”การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนและการอบรมวิชาการหนังสือพิมพ์ รุ่นที่ 1

รหัส  D-5-4-42

ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนและการอบรมวิชาการหนังสือพิมพ์ รุ่นที่ 1

จัดโดย คณะทำงานประสานความร่วมมือระหว่างนักวิชาการและนักวิชาชีพหนังสือพิมพ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย

วันที่ 29 กรกฎาคม -1 สิงหาคม 2542 ณ วังยางริเวอร์พาร์ครีสอร์ท จ. สุพรรณบุรี