D-6-1-32_เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องศาลอาญาระหว่างประเทศกับสังคมไทย

รหัส D-6-1-32

ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องศาลอาญาระหว่างประเทศกับสังคมไทย

ผู้แปล สันติ อิศโรวุธกุล ต้นฉบับภาษาอังกฤษของสภาเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาแห่งเอเชีย

วันที่ 24-25 ธันวาคม 2544