D-6-1-31_เอกสารประกอบการสัมมนาวาทีเรื่อง เศรษฐกิจไทยฟื้นจริงหรือฟุบยาว

รหัส D-6-1-31

ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบการสัมมนาวาทีเรื่อง เศรษฐกิจไทยฟื้นจริงหรือฟุบยาว

เจ้าของ สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย

วันที่ 19 กรกฎาคม 2542 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์