D-6-1-26_รายงานผลการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องกฎหมายอนามัยการเจริญพันธุ์สำคัญอย่างไรกับคนทุกวัยทุกเพศ

รหัส D-6-1-26

ชื่อเรื่อง_รายงานผลการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องกฎหมายอนามัยการเจริญพันธุ์สำคัญอย่างไรกับคนทุกวัยทุกเพศ

เจ้าของ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการยกร่างกฎหมายอนามัยการเจริญพันธุ์ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร

ปีพิมพ์ 1 เมษายน พศ. 2547