D-6-1-24_การสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2549 เรื่อง แนวทางในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติสัญญา ซื้้อขายสินค้าทางพาณิชย์และรูปแบบเนื้อหาของกฎหมายที่เหมาะสม, ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายสินค้าทางพานิชย์ , ร่างพระราชบัญญัติแฟ็กเตอริง

รหัส D-6-1-24

ชื่อเรื่อง_การสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2549 เรื่อง แนวทางในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติสัญญา ซื้้อขายสินค้าทางพาณิชย์และรูปแบบเนื้อหาของกฎหมายที่เหมาะสม, ร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายสินค้าทางพานิชย์ , ร่างพระราชบัญญัติแฟ็กเตอริง

วันที่ 22 มีนาคม 2549