D-6-1-23_รายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2542

รหัส D-6-1-23

ชื่อเรื่อง_รายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2542

จัดทำโดย  นายธรรมเกียรติ  กันอริ

สำนักพิมพ์ สำนักคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

ปีิิพิมพ์ พศ. 2543