D-6-1-21_รวมบทความวิชาการ ประำจำปี พศ. 2549 ครั้งที่ 2

รหัส D-6-1-21

ชื่อเรื่อง_รวมบทความวิชาการ ประำจำปี พศ. 2549 ครั้งที่ 2

เจ้าของ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีพิมพ์ พศ. 2549