D-6-1-16_ONEC FORUM ครั้งที่ 2/2540 “คณิตศาสตร์ของเด็กไทยในเวทีโลก

รหัส D-6-1-16

ชื่อเรื่อง_ONEC FORUM ครั้งที่ 2/2540 "คณิตศาสตร์ของเด็กไทยในเวทีโลก

เจ้าของ สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย ร่วมกับกลุ่มงานแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ การศึกษาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

ปีพิมพ์ 3 กรกฎาคม พศ. 2540