D-6-1-15_เอกสารประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมาิธิการด้านผู้สูงอายุในคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและความมั่นคงของมนุษย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

รหัส D-6-1-15

ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมาิธิการด้านผู้สูงอายุในคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและความมั่นคงของมนุษย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เจ้าของ สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ปีพิมพ์ พศ. 2549