D-6-1-13_รายงานการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศไทย กับองค์การยูเนสโกในสหัสวรรษใหม่

รหัส D-6-1-13

ชื่อเรื่อง_รายงานการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศไทย กับองค์การยูเนสโกในสหัสวรรษใหม่

เจ้าของ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 29-30 กรกฎาคม พศ. 2545

ณ หอประชุมสถาับันราชภัฎ สวนดุสิต