D-6-1-9_รายงานสรุปผลการวิจัยเรื่องคนไร้รัฐคนไร้สัญชาติที่สวนผึ้ง โครงการเด็กไร้รัฐ

รหัส D-6-1-9

ชื่อเรื่อง_รายงานสรุปผลการวิจัยเรื่องคนไร้รัฐคนไร้สัญชาติที่สวนผึ้ง โครงการเด็กไร้รัฐ

โดย  รศ.ดร. พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร และคณะ

สำนักพิมพ์  โครงการเด็กเยาวชนและธรรมชาติภายใต้มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสธ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ปีพิมพ์ พศ. 2548