D-6-1-7_เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการฟื้นฟูหลังสีนามิในมิติสังคมและมนุษย์

รหัส D-6-1-7

ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการฟื้นฟูหลังสีนามิในมิติสังคมและมนุษย์

เจ้าของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยร่วมกับ เครือข่ายวิชาการในมหาวิทยาลัย และเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการฟื่นฟูชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติ

วันที่ 24 มกราคม พศ. 2546 ห้องประชุมสารนิเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย