D-6-1-4_โครงการศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ถูกกระทบจากเหตุความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้ (ศวชต.)

รหัส D-6-1-4

ชื่อเรื่อง_โครงการศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ถูกกระทบจากเหตุความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้ (ศวชต.)

: รายงานการประชุมวิชาการเข้าใจเข้าถึงสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้

เจ้าของ สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ กองทุนสมานฉันท์แห่งชาติ

ปีพิมพ์ ตุลาคม พศ. 2549