D-6-1-2-3_โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

รหัส D-6-1-2-3_

ชื่อเรื่่อง โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

จัดทำโดย จังหวัดทหารบกปัตตานี

ปีพิมพ์  พศ. 2549