D-6-2-30-34_กึ่งทศวรรษชมรมนักข่าิวสิ่งแวดล้อม : สัมมนาเชิงปฏิบัติการชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย

รหัส D-6-2-30-34

ชื่อเรื่อง_กึ่งทศวรรษชมรมนักข่าิวสิ่งแวดล้อม : สัมมนาเชิงปฏิบัติการชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย

สนับสนุนโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์  บางจาก ปิโตรเลียม

วันที่ 5-6 มิถุนายน พศ. 2542  เอเชียพัทยา จ. ชลบุรี