D-6-2-27-29_ร่างคู่มือการรายงานข่าวความสัมพันธ์ ไทย-ลาว “ไทยบ่อฮู้ซาวลาวไม่รู้ยี่สิบ”

รหัส D-6-2-27-29

ชื่อเรื่อง_ร่างคู่มือการรายงานข่าวความสัมพันธ์ ไทย-ลาว "ไทยบ่อฮู้ซาวลาวไม่รู้ยี่สิบ"

เจ้าของ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสปป. ลาว

ปีพิมพ์ พศ. 2550