D-6-2-18-22_เอกสารประกอบ การสัมมนา “จับชีพจรกรุงเทพฯ : ข่าวสารเพื่อชุมชนและคนเมือง”

รหัส D-6-2-18-22

ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบ การสัมมนา "จับชีพจรกรุงเทพฯ : ข่าวสารเพื่อชุมชนและคนเมือง"

เจ้าของ สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการวัฒนาธรรมแห่งชาติ บางกอกฟอรั่ม

สนับสนุนโดย มูลนิธิฟรีดริช เนามัน

วันที่ 29 พฤศจิกายน พศ. 2540 สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย