D-6-2-1-17_การสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ ทิศทางโทรทัศน์ไทยในทศวรรษหน้า

รหัส D-6-2-1-17

ชื่อเรื่อง_การสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ ทิศทางโทรทัศน์ไทยในทศวรรษหน้า

เจ้าของ มูลนิธิแสงชัย สุนทรวัฒน์, สาขานิเทศศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช, สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย

สถานีโทรทัศน์ ทุกช่อง และบริษัทผู้ผลิตรายการโทรทัศน์

วันที่ 26 กย. 2542