D-6-3-33-37_เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2544 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

รหัส D-6-3-33-37

ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2544 สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

เจ้าของ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์

วันที่ 20 พฤษภาคม พศ. 2544 อาคารฐานเศรษฐกิจ ถ.วิภาวดีรังสิต