D-6-3-38_การเสวนาทางวิชาการ ครั้งที่ 3 รายงานข่าวเลือกตั้ง อย่างไรให้การเมืองไทยปฏิรูป

รหัส D-6-3-38

ชื่อเรื่อง_การเสวนาทางวิชาการ ครั้งที่ 3 รายงานข่าวเลือกตั้ง อย่างไรให้การเมืองไทยปฏิรูป

จัดโดย คณะกรรมการความร่วมมือวิชาการและวิชาีชีพ (กวช.)

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แ่ห่งประเทศไทย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันที่ 23 พฤศจิกายน พศ. 2543