D-6-3-42-43_โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ”วิกฤตปะการัง”

รหัส  D-6-3-42-43

ชื่อเรื่อง_โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"วิกฤตปะการัง"

เจ้าของ ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันที่ 9-12 กุมภาพันธ์ 2544 ณ เกาะเต่า จ. สุราษฎร์ธานี