D-6-3-29_สรุปผลการสัมมนา “องค์กรอิสระกับสื่อมวลชนภูมิภาคเพื่อปกป้องคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ”

รหัส  D-6-3-29

ชื่อเรื่อง_สรุปผลการสัมมนา "องค์กรอิสระกับสื่อมวลชนภูมิภาคเพื่อปกป้องคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ"

เจ้าของ คณะอนุกรรมการสื่อสาร และความสัมพันธ์ในสังคมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

วันที่ 13-14 สิงหาคม พศ. 2547