D-6-3-31-32_การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2544 ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

รหัส D-6-3-31-32

ชื่อเรื่อง_การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2544 ชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ข่าวสิ่งแวดล้อม กรณี ศึกษา พรบ. ป่าชุมชน : จากกฎหมายสู่ชุมชน ณ บ้านปูรีสอร์ท จ.ตราด

วันที่ 7-9 กันยายน พศ. 2544

สนับสนุน โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม