D-6-3-27_การสัมมนารัฐกับสื่อมวลชนไทยในช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมือง

รหัส D-6-3-27

ชื่อเรื่อง_การสัมมนารัฐกับสื่อมวลชนไทยในช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมือง

เจ้าของ สภาการหนังสือพิมพ์แ่ห่งประเทศไทย ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตเยอรมัน สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส และ IRASEC

วันที่ 23 พฤษภาคม 2550