D-6-3-22-25_สมุดปกขาว : ความจำเป็นที่จะต้องปฏิรูปการใช้กฎหมายหมิ่นประมาท

รหัส  D-6-3-22-25

ชื่อเรื่อง_สมุดปกขาว : ความจำเป็นที่จะต้องปฏิรูปการใช้กฎหมายหมิ่นประมาท

เ้จ้าของ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

วันที่ 7 ตุลาคม พศ. 2547