D-63-17_เอกสารประกอบการประชุมวิชาการประจำปี 2545 “สื่อมวลชนไทยภายใต้กระแสการปฏิรูป”

รหัส D-63-17

ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบการประชุมวิชาการประจำปี 2545 "สื่อมวลชนไทยภายใต้กระแสการปฏิรูป"

เจ้าของ  คณะกรรมการสมาคมร่วมมือทางวิชาการวิชาชีพ  สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แ่ห่งประเทศไทย

ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 29-30 สิงหาคม พศ. 2545