D-6-3-15_เอกสารประกอบสัมมนาเรื่องบทบาทของสื่อมวลชนต่อการเลือกตั้ง

รหัส D-6-3-15

ชื่อเรื่อง_เอกสารประกอบสัมมนาเรื่องบทบาทของสื่อมวลชนต่อการเลือกตั้ง

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเีกี่ยวกับการเลือกตั้งโครงการค่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์

จัดโดย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วันที่ 16-17 พฤษภาคม พศ. 2541 "ค่ายห้วยน้ำใส"