D-6-3-14_สัมมนาผู้สอนวิชการหนังสือพิมพ์ “การปฏิรูปสื่อมวลชน”

รหัส D-6-3-14

ชื่อเรื่อง_สัมมนาผู้สอนวิชการหนังสือพิมพ์ "การปฏิรูปสื่อมวลชน"

อภิปราย "CIvic Journalism : Trend of the 21th Century Newspaper

โดย Jan Schaffer , ไพศาล ศรีจรัสจรรยา ,  กวี จงกิจถาวร

สนับสนุน โดย สำนักข่าวอเมริกัน กองทุนส่งเสริมจริยธรรม สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย

วันที่ 11-13 ธันวาคม พศ. 2541 ณ โรงแรมแกรนด์ โซเล่ย์พัืทยา