D-6-3-11_พิธีมอบรางวัลข่าว และสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก ประจำปี 2551

รหัส D-6-3-11

ชื่อเรื่อง_พิธีมอบรางวัลข่าว และสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็ก ประจำปี 2551

จัดโดย สถาบันอิศรา มูลนิธิืพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

สนับสนุนโดย องค์การยูนิเซฟประเทศไทย

วันที่ 20 พฤศจิกายน พศ. 2551 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค ถ.ราชปรารภ