D-6-3-10_เสวนาระดมความคิดเห็น “คู่มือการรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง”

รหัส D-6-3-10

ชื่อเรื่อง_เสวนาระดมความคิดเห็น "คู่มือการรายงานข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้ง"

จัดโดย  โต๊ะข่าวภาคใต้ ศูนย์ข่าวอิศรา สถาบันอิศรา ร่วมกับ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สนับสนุนโดย มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES)

วันที่ 23 เมษายน พศ. 2552 ณ รร. สยามซิตี้ กทม.