D-6-3-6_การสัมมนาเรื่องกรอบความคิดในการจัดทำข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

รหัส D-6-3-6

ชื่อเรื่อง_การสัมมนาเรื่องกรอบความคิดในการจัดทำข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

จัดโดย สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันที่ 21 พฤศจิกายน พศ. 2540 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์