D-6-3-7-9_การประชุมระดมความคิดเห็น เรื่องการร่างกรอบความคิดในการจัดทำข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรม “สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ”

รหัส D-6-3-7-9

ชื่อเรื่อง_การประชุมระดมความคิดเห็น เรื่องการร่างกรอบความคิดในการจัดทำข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรม "สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ"

วันที่ 7 พฤศจิกายน พศ. 2540  ณ  สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แ่ห่งประเทศไทย